ארכיון יומי: 10 בינואר 2013

תביעה להטבות על פי הסכם הניידות

T8200 תביעה להטבות על פי הסכם הניידות

טופס 8200

סיעוד

סיעוד

אופן הגשת התביעה

בדיקת יכולת התפקוד

שירותים הניתנים לזכאי לגמלת סיעוד

שיעורי הגמלה

תקופת הזכאות המרבית

גמלת סיעוד בכסף במקום שירותים, למי שמעסיק מטפל צמוד

ערעור על החלטות המוסד

רשימת בתי חולים

פשרות לקבל יותר מקצבה אחת

תנאי זכאות

זכויותיהם של מקבלי גמלת סיעוד במוסדות שונים

 

זקנה

זקנה תנאי זכאות
מחשבון לחישוב גיל הזכאות לקצבת זקנה
חישוב גיל הפרישה
אופן הגשת התביעה
מסמכים שיש להגיש
מועד התשלום
הגדרת בן זוג, בת זוג וילד לעניין קצבת זקנה
קצבת זקנה חלקית מגיל הפרישה עד גיל הזכאות לקצבת זקנה
למקבל קצבאות נוספות במוסד
מעבר מקבלת קצבאות אחרות לקצבת זקנה
אופן הגשת התביעה להשלמת הכנסה
שהות בחו"ל
גמלת זקנה מיוחדת
מענק חימום
מענק פטירה
ערעור על החלטות המוסד
זכויותיהם של מקבלי קצבאות זקנה במוסדות שונים
ניכויים מתשלום הקצבה
קצבה שלא נגבתה על-ידי הזכאי
שיעורי הקצבה
תוספת בעד בן זוג וילדים
תוספת השלמת הכנסה לקצבת זקנה
מחשבון (סימולאטור) לבדיקת זכאות לקצבת זקנה

ילד נכה

ילד נכה
תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע-2010
הגשת תביעה חוזרת
תקופת הזכאות
ערעור על החלטת המוסד
טיפ בנושא ילד נכה
אפשרות לקבל יותר מקצבה אחת
אופן הגשת התביעה
מי זכאי
שיעורי הגמלה
תנאי זכאות
תוספת לילדים התלויים לחלוטין בעזרת הזולת

מחשבון של סכום הטבת אובדן כושר עבודה

מחשבון של סכום הטבת אובדן כושר עבודה
(קצבת נכות מעבודה או מענק נכות מעבודה)