ארכיון יומי: 6 בפברואר 2013

משרדי ממשלה – משרד הבינוי והשיכון

משרדי ממשלה – משרד הבינוי והשיכון
אוכלוסיית זכאים

1. עיוורים בעלי תעודת עיוור מטעם משרד העבודה והרווחה.
2. בעלי אישור מהמוסד לביטוח לאומי או ממשרד הבריאות או ממשרד הביטחון המעיד על נכות צמיתה יציבה או דרגת אי כושר יציבה של 75% ויותר, או מוגבלות בניידות בשיעור 75% או יותר.
3. נכים על כיסא גלגלים בעלי אישור ממשרד הבריאות או ממשרד הביטחון על היותם רתוקים או זקוקים לכיסא גלגלים.
4. "חסרי דירה":
מי שאין ולא היתה לו דירה או חלק בדירה "בבעלות".
מי שעל שמו דירה, אך הדירה אינה זמינה ומאוכלסת על ידי בני משפחה בקרבה ראשונה (אב/אם/סב/סבתא), שאין ולא היתה דירה אחרת על שמם ולא קיבלו סיוע כלשהו לדיור.
משפחה או יחיד שהיתה בבעלותם דירה שהועברה ללא תמורה בעקבות גירושין.
מידע נוסף באתר המוסד לביטוח לאומי כאן

משרדי ממשלה – משרד הביטחון, אגף השיקום

משרדי ממשלה – משרד הביטחון, אגף השיקום
אגף שיקום נכים

המדינה חייבת חוב מוסרי לאלה שהקדישו את חייהם ובריאותם למען ההגנה עליה.

התפיסה הבסיסית בדבר מחויבות המדינה למי שנפגע בשליחותה מהווה את ה"מדיניות" הכוללת של הפעילות המעשית בתחום השיקום, השירותים והתגמולים לנפגעים, המכוונים לספק צרכים "ממשיים", ויחד עם זאת להביע את הוקרת האומה לאלה ששילמו מחיר כבד בשליחותה.

אגף השיקום פועל להשגת יעדיה של תפיסה זו ע"י פעולות ושירותים המתוכננים להביא את הזכאים למצב של תפקוד פיסי מיטבי ושל תפקוד נפשי, משפחתי וחברתי תקין.  לאתר אגף שיקום נכים 

זכויות הנכים נקבעו בחוקים הבאים ובתקנות שהותקנו על פיהם, שהעיקריים שבהם:
א. חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט 1959 (נוסח משולב).
ב. חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט 1949.
ג. חוק המשטרה (נכים ונספים), תשט"ו 1955 (נוסח משולב).
ד. חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), תש"ך 1960.
ה. חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם
    (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד), תשמ"ח 1988.
ו. חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס’ 17), תשנ"ו 1995.

 

משרדי ממשלה – משרד האוצר, רשות המסים בישראל – מס מקרקעין

משרדי ממשלה – משרד האוצר, רשות המסים בישראל – מס מקרקעין
רשות המסים בישראל – מס מקרקעין

גביית מס רכישה.
תקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) התשל"ה – 1974.

אוכלוסיית זכאים

"נכה" או "נפגע" מוגדרים בתקנות מס רכישה כדלקמן:

1.     נכה על–פי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) התשי"ט1959- שדרגת נכותו
לצמיתות 19% לפחות.

2.     נכה על–פי חוק נכי המלחמה בנאצים תשי"ד1954- שדרגת נכותו לצמיתות
19% לפחות.

3.     נכה על–פי חוק נכי רדיפות הנאצים תשי"ז1957- שדרגת נכותו לצמיתות
50% לפחות, והוא זכאי לתגמולים מאוצר המדינה על–פי החוק האמור.
המקבלים תגמולים מהממשלה הפדרלית הגרמנית לא יוכרו כנכים לעניין זה.

4.     נכה תאונת עבודה על–פי סעיף 59 לחוק הביטוח הלאומי התשכ"ח
1968- המקבל קצבה לפי פרק ג’ לחוק ודרגת נכותו לצמיתות כתוצאה
מתאונה ספציפית – 50% לפחות.

5.     נכה על–פי פרק ו’2 לחוק הביטוח הלאומי התשכ"ח1968- שנקבעה
לו "דרגת אי כושר להשתכר כדי מחייתו" צמיתה בשיעור של 75% לפחות.

6.     נכה תאונת דרכים על–פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה
1975-,שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות של 50% לפחות.

7.     נכה משיתוק או קטוע יד או רגל שאחוז נכותו לצמיתות מפגיעות אלו
הוא 50% לפחות.

8.     נכה שדרגת נכותו לצמיתות היא 100% או נכות של 90% לפחות כתוצאה
ממספר פגימות.

9.     "נפגע" על–פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה התש"ל1970-
שאחוז נכותו לצמיתות היא 19% לפחות.

       כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי ורשות המיסים

משרדי ממשלה – משרד האוצר, רשות המסים בישראל – מס הכנסה

משרדי ממשלה – משרד האוצר, רשות המסים בישראל – מס הכנסה

רשות המיסים  כאן

גביית מס הכנסה מאוכלוסיית ישראל.
פקודת מס הכנסה
זכאים
נכה בשיעור 100%, או בתנאים מסוימים: 90%, עיוור בשתי עיניו (לנכים מסוגים אחרים – הטבות שונות כפי שיפורטו להלן)

השירותים הניתנים
1.    פטור מלא על הכנסה מיגיעה אישית לעובד שכיר או לעובד עצמאי עצמאי (לרבות
על קצבה המתקבלת עקב עבודה בעבר) אם הוא עיוור או נכה בשיעור 100% או
בתנאים מסוימים בשיעור 90%. הפטור ניתן עד לסכום מקסימלי של הכנסה
(בשנת המס 2002 ניתן פטור זה עד להכנסה שנתית של 470,400 ש"ח).

2.    פטור מלא ממס על הכנסה שלא מיגיעה אישית עד לסכום שנתי של 55,560 ש"ח
לשנת המס. הפטור ניתן לעיוור או לנכה בשיעור 100% ובתנאים מסוימים בשיעור
90%. אם יש לו הכנסה מיגיעה אישית, והיא קטנה מן הסכום האמור, ניתן לקבל
פטור על הסכום המשלים שלא מיגיעה אישית עד ל–56,400 ש"ח בשנת המס
2002.

3.    פטור ממס על קצבאות מסוימות של המוסד לביטוח לאומי: קצבת נכות כללית,
קצבת ניידות, קצבת נכות לנפגעי עבודה, קצבת זקנה ושאירים וקצבה למתנדב
שנפגע תוך כדי ועקב פעולת התנדבות. הפטור אינו חל על דמי פגיעה בעבודה.

4.    מתן 2 נקודות זיכוי נוספות להורים לילד משותק, עיוור או מפגר בחישוב המס
המגיע מהם.

5.    מתן 2 נקודות זיכוי נוספות עבור בן זוג או הורה המשותקים לחלוטין, מרותקים
למיטה בקביעות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם.

6.    זיכוי ממס על חלק מהסכומים שאדם משלם עבור החזקת בן זוג או הורה במוסד
מיוחד, המשותקים לחלוטין, מרותקים למיטה, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם
וכן עבור ילד מפגר.

כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

 

 

משרדי ממשלה – המשקם – חברה לתעסוקת קשישים ובעלי כושר עבודה מוגבל בע"מ

משרדי ממשלה – המשקם – חברה לתעסוקת קשישים ובעלי כושר עבודה מוגבל בע"מ

המשקם  כאן
מטרות
להקים ולהפעיל מפעלים ושירותים לצורך מתן תעסוקה לנכים ולבעלי כושר עבודה מוגבל.

לספק תעסוקה מוגנת ונתמכת.

מגיל 18 עד 65. גיל פרישה שווה לעובדים ועובדות – 65.
אוכלוסית הזכאים
נכים ובעלי כושר עבודה מוגבל, אנשים בעלי לקויות ומגבלות פיזיות, שכליות ונפשיות.
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

הטבות לבעלי מוגבלויות במוסדות וארגונים

הטבות לבעלי מוגבלויות במוסדות וארגונים
בחלק זה תמצאו מידע על זכויות ושירותים שאנשים עם מוגבלויות ואחרים זכאים להם – במשרדי ממשלה ובארגונים הפועלים למען אנשים עם מוגבלויות. עם כל היות המידע מקיף ומעודכן, אין לראות בו נוסח מלא ומוסמך של החוק או הנהלים. בכל מקרה ספציפי יש לפנות אל הגוף המעניק את השירות או ההטבה. תאריך עדכון אחרון: יולי 2006

 

ברוכים הבאים לאתר שיסייע לכם בבירוקרטיה