ועדת הכנסת דנה בסעיפי חוק ההסדרים והחליטה על פיצול חלק מהם לוועדות הכנסת השונות

ועדת הכנסת דנה בסעיפי חוק ההסדרים והחליטה על פיצול חלק מהם לוועדות הכנסת השונות
18 ביוני 2013, י' בתמוז תשע"ג, בשעה 18:00

​"לצערי, גם הפעם החליטה הממשלה להגיש לכנסת חוק הסדרים בהיקף נרחב ביותר, שלו היה מוגש בנוסח המקורי, היה בו לדעתנו כדי פגיעה של ממש בתקינות הליכי החקיקה", אמר היועץ המשפטי לכנסת, עו"ד איל ינון בתחילת הדיון הבוקר של ועדת הכנסת בראשות ח"כ צחי הנגבי על חוק ההסדרים, "לאור זאת, הודיע יו"ר הכנסת לשר האוצר כי מתחייב שינוי משמעותי בהיקפו ותוכנו של חוק ההסדרים על מנת שזה יונח על שולחן הכנסת, והטיל על צוות מקצועי בראשותי לבוא בדברים עם אנשי האוצר על מנת להביא לצמצום משמעותי של הצעת החוק עוד בטרם הנחתה על שולחן הכנסת. בכך המשיך יו"ר הכנסת  את המגמה שהחלו בה קודמיו, לצמצום משמעותי של חוק ההסדרים עוד לפני הגשתו לכנסת".

"במהלך ההידברות עם האוצר הנחו אותנו מספר עקרונות", המשיך היועץ המשפטי לכנסת עו"ד איל ינון, "ובהם: קיומה של זיקה בין הנושאים שייכללו בהצעת החוק לבין תקציב המדינה וצמיחה כלכלית, אי הכללת סעיפים שמשמעותם ביטול חקיקה פרטית או פגיעה בסמכויות ועדות הכנסת ואי הכללה של מספר רב של נושאים מורכבים שלגביהם תתקשה הכנסת לקיים דיון סביר בלוח הזמנים העומד לרשותה עד לאישור התקציב. נתנו דעתו גם להוצאת נושאים אשר הממשלה ביקשה לקדם במהלך הכנסת הקודמת, אך ועדות הכנסת, לאחר קיום דיונים, לא מצאו לנכון לאשרם".

"אני מרגיש חובה לציין את הגיבוי המלא שקיבלנו אנחנו הדרג המקצועי, מיושב ראש הכנסת, מיושב ראש ועדת הכנסת ומיושב ראש הקואליציה, שליוו את המ"מ וראו לנגד עיניהם לא רק את בקשות הממשלה אלא גם ובעיקר את מעמדה של הכנסת ושל חבריה, ואת הצורך להקפיד על כך שהיקפו ותוכנו של חוק ההסדרים לא ישללו מראש את יכולתה של הכנסת לדון בו, כפי שמתחייב מהיותה הרשות המחוקקת. ברצוני לציין גם את סיעות האופוזיציה וחברי כנסת הן מהקואליציה והן מהאופוזיציה שעמדו על המשמר על מנת לוודא כי אנו עומדים על אותם עקרונות שפירטתי לעיל ועוד קודם לכן התעקשו ואף הצליחו להביא להארכת פרק הזמן העומד היום לרשות הכנסת לצורך קיום הדיונים בהצעת החוק. במסגרת אותה הידברות סוכם כי 46 נושאים שנכללו בהחלטת הממשלה יוצאו ולא יהוו חלק מהצעת חוק ההסדרים, וככל שהממשלה תבחר לקדמם, יובאו בהליכי חקיקה רגילים".

ועדת הכנסת עברה במהלך 6 שעות על כל סעיפי חוק ההסדרים, והחליטה אלו סעיפים ידונו במסגרת חוק ההסדרים בוועדת הכספים, אילו סעיפים ידונו במסגרת חוק ההסדרים אך יפוצלו ממנו "פיצול דיוני" וידונו בוועדה אחרת מוועדות הכנסת, ואילו סעיפים יפוצלו "פיצול מהותי", כלומר הוצאו מחוק ההסדרים וידונו כחקיקה רגילה. להלן פירוט כל הסעיפים שעברו פיצול. המספרים הסידוריים של הסעיפים צוינו על פי הטבלה שהוכנה בלשכת היועץ המשפטי לכנסת, ולא על פי החוברת הכחולה של חוק ההסדרים (משום שכך הם צוינו בעת הדיון בוועדה). הסעיפים שאינם מוזכרים ברשימה הועברו לוועדת הכספים כחלק מחוק ההסדרים.

סעיפים שפוצלו מחוק ההסדרים:
הרפורמה בתחום התקינה תועבר לדיון בוועדת הכלכלה. תיקון לחוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות (שידורי מערך עידן פלוס) יועבר לדיון בוועדת הכלכלה. גם התיקון לחוק התקשורת  – רפורמה בתחום הטלפוניה הנייחת ופיתוח "שוק סיטונאי", הרחבת סמכויות שר התקשורת ושידורי טלוויזיה – חבילת בסיס צרה בשידורי הכבלים והלוויין, יועברו לוועדת הכלכלה.

תיקון "פקודת הטלגרף האלחוטי" – הקצאת תדרי רדיו לבעלי רישיונות, לרבות בתחום הסלולר, יפוצל פיצול מהותי מחוק ההסדרים ויעבור למסלול חקיקה רגילה בוועדת הכלכלה.
בעת הדיון בפרק הבריאות, בסעיף העוסק בהסדר התחשבנות בתחום בריאות הנפש לשנים 2015-2016, אמר היועץ המשפטי לכנסת, עו"ד איל ינון: "אין לסעיף הזה מקום בחוק ההסדרים. יש לו השלכות מעבר למה שהיה נדון בוועדת הכספים. הנושא של הרפורמה בבריאות הנפש הוא נושא רגיש ביותר שעוסק באוכלוסייה המוחלשת ביותר מה גם שההסדר החשבונאי המדובר לא אמור לחול בשנות התקציב שרלוונטיות כרגע. בנינו על יו"ר ועדת העבודה והרווחה שיצליח לפחות לפצל לפיצול דיוני ולהעביר לדיון בוועדה שלו. גם בכך ניגפנו כי הסיכום הוא שזה ילך לוועדת הכספים, ואין לי אלא להצר על כך".

הדיון בסעיפים 16-18 (כל מספרי הסעיפים מתייחסים לחוברת שהוציא היועץ המשפטי לכנסת), שעל פיה בפרק המיסים, העוסקים במנגנון מיסוי בהפקדה לחסכון פנסיוני, במנגנון המיסוי בפיצויי פיטורים ובמנגנון המיסוי בעת משיכת קצבה מקופת גמל, יועברו לדיון בוועדת העבודה הרווחה והבריאות.

סעיפים 22-24 בפרק המיסים – הטבות מס לעולים חדשים והתרת קיזוז של הפסד הון מחוץ לישראל, יפוצלו מהותית מחוק ההסדרים וידונו בוועדת הכספים אבל כחקיקה נפרדת.

סעיף 39 – תיקון לחוק נותני שירות מטבע, יועבר לוועדת חוקה חוק ומשפט.
בהצבעה על סעיף 88 – שינוי מבנה קצבאות הילדים דרש ח"כ יצחק הרצוג הצבעה שמית בשל משמעותו של החוק. ההצבעה השמית לא שינתה את תוצאות ההצבעה וגם סעיף זה, כרוב סעיפי החוק עבר לוועדת הכספים.
סעיף 89 – חיוב עקרות בית בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות פוצל לשניים, כשתשלום הביטוח הלאומי ידון בוועדת העבודה והרווחה וביטוח הבריאות ידון בוועדת הכספים.

סעיף 90 – תשלום גמלת סיעוד במקום שירותי סיעוד לזכאי שמעסיק עובד זר, הועבר לדיון בוועדת העבודה והרווחה. וכן סעיף 91 – הסדרי שיבוב (תחלוף) בין המוסד לביטוח לאומי לבין צדדים שלישיים – חובת דיווח. בהעברת סעיף זה לוועדת העבודה והרווחה צידדו באופן יוצא דופן גם הקואליציה וגם האופוזיציה, כשח"כ יצחק הרצוג מנמק: "הסעיף מחזק את הביטוח הלאומי ונלחם בעבריינים".
כל פרק ח' (סעיפים 93-97) הדן בעניין הרפורמה בתאגידי המים והביוב הועבר לדיון בוועדת הכלכלה.
סעיף 98 – תקצוב הספריות הציבוריות על ידי אוצר המדינה – הועבר לוועדת החינוך והתרבות. סעיף 99 – תיקון חוק לפיצוי נפגעי גזזת הוצא מחוק הסדרים וידון כחקיקה רגילה בוועדת העבודה והרווחה.
סעיף 101 – שכרם של משרתים בקודש הועבר לדיון בוועדת הפנים.
סעיף 103 – צמצום הפטור החקלאי מהסדר כובל לפי חוק ההגבלים העסקיים פוצל פיצול מהותי, כלומר הוצא מחוק ההסדרים וידון כחקיקה רגילה בוועדת הכלכלה.
סעיף 104 – תקצוב מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים על ידי רשויות מקומיות, ידון בוועדת החינוך.
במהלך הדיון שאלה ח"כ אורלי לוי אבקסיס מדוע ביטול סבסוד הצהרונים אינו מופיע בשום סעיף. נציג האוצר השיב לה: "יש החלטות ממשלה שלא מצריכות חקיקה. הממשלה קיבלה חקיקה מנהלית בנושא ב13.5". ח"כ אורלי לוי אבקסיס: "אם הכל נחתך שם, בואו נתפטר. זה כבר תרגיל של עוקף חוק ההסדרים, שהוא בעצמו עוקף חוק. השתכללתם".
בעת הדיון על מיסוי בהפקדה לחיסכון פנסיוני אמר ח"כ מיקי רוזנטל: "זהו פיאסקו של האוצר. מהלך שיפסיק כדאיות לחיסכון לבעלי הכנסות גבוהות, ואז מה הם יעשו עם הכסף? יקנו דירות, ואז יידרשו לתוכנית להוזלת דירות. זה חוסר הבנה בסיסי שמבייש את האוצר".
ח"כ משה גפני: "התלבטתי אם בכלל לדבר כי המשחק מכור מראש. האוצר רוצה להעביר כל מה שאצלו במגרות לוועדת הכספים. מצדם, תוך שבוע וחצי היו מצביעים על הכל. יש לדוגמה הפרטה של בריאות הנפש. אני לא בטוח שאני נגד הרפורמה. מה שמטריד אותי זה התהליך – אנחנו מדברים, הוא מצביע והאוצר שמחים. ראש הממשלה רוצה ששר האוצר ייכשל. 90% מהסעיפים העברתם לוועדת הכספים. יש שם חברי ועדה חדשים, אף אחד מחברי הוועדה לא ידע על מה מדברים כי הם לא היו בכנסת הקודמת, כשדנו על הרפורמה בבריאות הנפש. למה לא מעבירים את הדיון לוועדת העבודה והרווחה? הם לפחות יכולים לדון לגופו. אם טובת האזרח לנגד עיניהם, זה מה שהיו עושים, אבל הליכוד רק רוצה שהתקציב יעבור. או לדוגמה ביטול חוק נהרי – המשמעות שיהיו ילדים שילמדו בבתי ספר בלי חשמל מים וניקיון. ילמדו לאור נרות. אלה אותם ילדים שגם לא יקבלו קצבאות ולא סבסוד למעון ולצהרון. מדינה מתוקנת. שלטון הליכוד, מפלגה שלא יודעת מה זו שותפות".
לפרטים נוספים: רבקה קנריק,

דוברת ועדת הכנסת 
והוועדה לקידום מעמד האישה
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

 

נשמח לתגובתכם

היכנס באמצעות אחת השיטות האלה כדי לפרסם את התגובה שלך:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

אתר זו עושה שימוש ב-Akismet כדי לסנן תגובות זבל. פרטים נוספים אודות איך המידע מהתגובה שלך יעובד.