מכתב ששלחה נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות לכל ראשי הרשויות המקומיות בארץ, בעניין נגישות לתושבים עם מוגבלות המתגוררים בתחומיהן.

Yisrael Haber‏ דרך list.tehila.gov.il‏

ירושלים:           ל' ניסן תשע"ג
10 אפריל 2013                                                               

 

מספרנו: 044-99-2013-001438

שלום, לידיעתכם, להלן מכתב ששלחה נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות לכל ראשי הרשויות המקומיות בארץ, בעניין נגישות לתושבים עם מוגבלות המתגוררים בתחומיהן. בנוסף, מצורף דף הסבר על נגישות מוסדות חינוך קיימים.

ישראל הבר, עו"ד נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

מכתב כלשונו

לכבוד
ראשי ערים וראשי מועצות

שלום רב,

הנדון: נגישות לאנשים עם מוגבלות ברשות המקומית

 

בעשור האחרון, בעקבות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, והקמת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, מתקיים קשר שוטף בין הנציבות לבין הרשויות המקומיות במטרה לקדם את הנגשת המרחב הציבורי בישראל עבור מליון שש מאות אלף אנשים עם מוגבלות החיים בישראל, ולהסיר את החסמים המונעים מהם להשתתף בחיים הציבוריים בעצמאות מרבית ובכבוד. נציגי הנציבות פועלים באופן שוטף ברשויות המקומיות, מקיימים פעולות הסברה והדרכה, מבקרים בועדות התכנון והבניה, ומפקחים על יישום הוראות התקנות.

רשויות רבות כבר החלו בהיערכות ובביצוע בתחום הנגישות כחלק מן השירות שהן מעניקות לתושבים. אולם בפגישות שקיימנו לאחרונה עם מספר ראשי ערים ובשיתוף מרכז השלטון המקומי ופורום ה-15 מצאנו כי קיים צורך במידע מרוכז אודות הנושא על מנת לסייע לרשויות המקומיות ליישם את חובות הנגישות ולעמוד בדרישות החוק. מטרת מכתב זה לעמוד על הנושאים העומדים על הפרק ולהציג חלק מן האמצעים למימושם.

  1. נגישות בניין ציבורי קיים – על פי תקנות  שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים) תשע"ב – 2011,  על הרשות המקומית להכין תכנית להנגשת מבני הציבור ברשות, ולהתחיל  בתהליך הנגשה הדרגתי שיבוצע בהתאם ללוח הזמנים המפורט בתקנות, ויסתיים לכל המאוחר בשנת 2021. כאמצעי מימון להנגשת מבני ציבור ושטחי ציבור, ובכלל זה תכניות אב לנגישות, הוסכם על ידי משרד הפנים כי ניתן לעשות שימוש בתשלום על פי הסכם חלף היטל השבחה ובתקציבי הפיתוח למטרות אלה. אנו ממליצים לכם למנות אדם בכיר שיוביל את תהליך הנגשת הרשות וכן להיעזר במורשי נגישות לביצוע תכנון ההנגשה.על אף שהוגדר תהליך הדרגתי להחלת התקנות, כאשר עורכים שיפוץ בבניין בבעלות העירייה יש לשלב גם ביצוע התאמות נגישות לפי התקנות.
  2. הנגשת תחנות אוטובוס – על פי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), התשס"ג-2003, יש לבצע את הנגשת תחנות האוטובוס בהתאם ללו"ז המפורט בתוכנית ההנגשה אשר אושרה ע"י משרד התחבורה, ולסיים את תהליך ההנגשה של כל תחנות האוטובוס המשרתות קווים עירוניים ומטרופוליניים המצויים בתחום העירוני שלכם, עד סוף שנת 2014.  הדרישה להנגשת התחנות חלה על כלל תחנות אלה,  לרבות תחנות שאינן מופיעות בתכנית ההנגשה, וזאת על מנת שבמועד הקבוע בחוק כל תחנות האוטובוס האמורות תהיינה נגישות ותאפשרנה לאנשים עם מוגבלות שימוש בתחבורה ציבורית באופן מלא ככל הציבור. לתשומת ליבכם–  יש להמשיך ולפעול בהקדם לסיום התהליך.
  3.   ועדות תכנון ובנייה:

א. חו"ד מורשה נגישות בשלב היתרי בנייה – יש לוודא כי התקבלה חוות דעת מורשה נגישות מבנים תשתיות וסביבה (מתו"ס) המאשר את התאמות המבנה לאנשים עם מוגבלות,  עבור כל  היתר בניה לבניינים שהם "מקום ציבורי", "בניין מגורים המכיל 6 דירות ומעלה בכניסה ו/או חדר מדרגות משותפים"  ו "מקום עבודה" כהגדרתם לפי חוק התכנון והבנייה.  חו"ד דומה יש לקבל גם להיתרים לתוספות חדשות לבניינים שהם מקומות ציבור, היתרים לשימוש חורג, ומבני מגורים קיימים להם מוגשת בקשה לבניית תוספת של 6 יח"ד ומעלה.  (ראה תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל 1970 תוספת שנייה, חלק ח'1).

ב. חו"ד מורשה נגישות בשלבי אכלוס – יש לוודא כי התקבלה חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס גם לפני אישור חיבור לתשתיות (טופס 4) ותעודת גמר (טופס 5) עבור כל בניין מהסוגים שנמנו לעיל.

  1. מערכת החינוך:

א. הנגשת בתי ספר קיימים – תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות במוסד חינוך קיים), תשע"א – 2011, דורשות לתכנן התאמות נגישות, ולהכין פיר מעלית ותאי שירותים נגישים בכל בתי הספר הקיימים. אם טרם הגשתם למשרד החינוך תכניות להנגשת בתי הספר באישור מורשי נגישות, עליכם לעשות זאת בהקדם האפשרי, שכן המועד להגשה על פי התקנות כבר חלף. כמו כן, עליכם  להגיש בקשה להיתר בנייה לביצוע ההתאמות הללו, אם יש צורך בכך. משרד החינוך משתתף בעלות ההנגשה. לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות למר אסף דטנר ראש אגף בינוי ותקצוב  במשרד החינוך.

ב. זכות לרישום מוקדם לילדים עם מוגבלות – על פי חוזר מנכ"ל תשע"ב/4(א), לילדים עם מוגבלות הזקוקים להנגשה פיסית של מוסד החינוך זכאות להירשם במשרדי מחלקת החינוך ברשות המקומית במהלך חודש יוני של השנה הקלנדרית הקודמת למועד התחלת שנת הלימודים בפועל, כלומר כ – 15 חודשים לפני הכניסה למוסד החינוכי, וזאת על מנת לאפשר למוסד החינוכי לבצע את התאמות ההנגשה הנדרשות עבור התלמיד עוד לפני תחילת הלימודים.  על מחלקת החינוך להיערך לכך, ואנו ממליצים ליידע את ההורים בנושא כחלק מהמידע הניתן בנוגע לרישום למוסדות החינוך. הפרטים המלאים מופיעים באתר האינטרנט של חוזרי מנכ"ל משרד החינוך.

ג. הנגשה פרטנית של בתי הספר – בהתאם להוראות משרד החינוך, כאשר נרשם ילד עם מוגבלות לבית ספר, עליכם להכין תוכנית להנגשת בית הספר או שירותי הלימוד וכן השירותים הנלווים  ולפנות למשרד החינוך כדי לקבל מימון עבור ההנגשה. קבלת המימון מותנית בדרישות המפורטות באתר משרד החינוך. ביצוע ההנגשה צריך להיעשות בהקדם האפשרי ולפני כניסת התלמיד לבית הספר. לתשומת ליבכם- לילד ולהוריו הזכות לבחור את בית הספר בדומה לכל תלמיד  בהתאם לאזורי הרישום המקובלים ברשות.

  1. רישוי עסקים – יש להקפיד כי הוצאת רישיון עסק וחידוש רישיון עסק יתבצע בכפוף לדרישות חוק רישוי עסקים, סעיף 8ב. על הרשות לקבל חוות דעת מורשי נגישות מטעמה על קיום הוראות הנגישות, וזאת כתנאי למתן רשיון או היתר זמני לעסק.
  2. נגישות השירות –  בכנסת הקודמת הושלמה החקיקה של תקנות נגישות השירות, אשר הלו"ז לביצוען מקביל ככל הניתן לזה של תקנות נגישות בניין קיים. בביצוע סקרי נגישות ועבודות הנגשה כדאי להתייחס לנושא השירות במקביל לנושא הנגישות הפיסית על מנת לחסוך עלויות וזמן. התקנות הללו ייכנסו לתוקף במועד קרוב.
  3. רכז נגישות –  על כל רשות מקומית למנות על פי החוק "רכז נגישות" האחראי לקידום הנושא. יש לוודא כי אכן מונה בעל תפקיד זה, ולהעביר לנו את כתב המינוי ופרטי הרכז כולל כתובת מייל מעודכנת.  נציבות השוויון בשיתוף מפע"ם שפלה ומרכז השלטון המקומי מקיימים קורסים לרכזי הנגישות. פרטים על מועדי הקורסים יתפרסמו בהמשך.

מידע נוסף אודות חובות הנגישות ניתן למצוא באתר האינטרנט של הנציבות שכתובתו www.justice.gov.il/negishut. אנו מקווים כי נמשיך לפעול יחד לקידום הנגישות לאנשים עם מוגבלות בישראל, נשמח לשמוע על התקדמותכם בתחום ולעמוד לרשותכם במתן מענה לתשובות מקצועיות.

בכבוד רב,

אחיה קמארה
נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
משרד המשפטים

העתק:

מנכ"ל העירייה/ מזכיר המועצה
מהנדס העיר
ראש מח' החינוך
יועץ משפטי
רכז נגישות

נספח נלווה כאן  HesberMosdotChinuchKayamim1 21.7.2013

נשמח לתגובתכם

היכנס באמצעות אחת השיטות האלה כדי לפרסם את התגובה שלך:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

אתר זו עושה שימוש ב-Akismet כדי לסנן תגובות זבל. פרטים נוספים אודות איך המידע מהתגובה שלך יעובד.