ארכיון יומי: 22 ביוני 2018

חדשות – פורסם דוח חוק חופש המידע לשנת 2017

דין וחשבון שנתי מכיל את דוח הממונה על חוק חופש המידע, וכן מידע על פעילות הביטוח הלאומי בשנת 2017: מידע על קרנות המוסד, פרסומים, מאגרי מידע ותקציב.
כמו כן מכיל הדוח הסבר על תפקידי המוסד, תחומי אחריותו ומבנהו הארגוני. לקריאת הדוח כאן
זכויות לביטוח לאומי