קטגוריה: ערעור

ערעור על החלטות המוסד לביטוח לאומי

ערעור על החלטות המוסד לביטוח לאומי

אם החלטת המוסד לביטוח לאומי אינה מניחה את דעתך,
אתה רשאי לערער עליה לפני בית הדין לעבודה.
את הערעור עליך למסור לבית הדין לעבודה בתוך 12 חודשים מיום שקיבלת את ההודעה הכתובה של המוסד לביטוח לאומי בדבר החלטתו.

בית הדין הארצי, ירושלים

בתי הדין האזוריים לעבודה

הלשכות לסיוע משפטי

סיוע משפטי

כל הזכויות שמורות לביטוח לאומי

ילד נכה – ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי

ילד נכה – ערעור על החלטת המוסד

ערעור לוועדת העררים

ערעור לוועדת העררים לילד נכה אפשר להגיש במקרים הבאים:

לא אושרה גמלה. אושרה גמלה חלקית.
אושרה גמלה לתקופה זמנית לא אושר תשלום רטרואקטבי בעד התקופה המרבית.

ערר מנומק בכתב יש להגיש לפקיד התביעות בסניף הקרוב למקום המגורים בתוך 90 יום, מיום שהתקבל מכתב ההחלטה.
ועדות העררים לילד נכה מתקיימות בסניפים הבאים: ירושלים, תל-אביב, רמת-גן, חיפה, רמלה.

החלטת ועדת העררים היא סופית. בשאלות חוק או תקנות בלבד, אפשר לערער על החלטת הוועדה לפניבית הדין לעבודה.

ערעור לבית הדין לעבודה

ערעור לבית הדין לעבודה אפשר להגיש אם התביעה נדחתה בגלל שאלות חוק בלבד כגון
ההורה אינו מבוטח בביטוח הלאומי.
הילד אינו נמצא בישראל.
הילד מקבל הטבות על-פי הסכם ניידות, וטרם הוחזרה הלוואה עומדת.
הילד נמצא במוסד או אצל משפחה אומנת. 

ערר מנומק בכתב יש להגיש בתוך 12 חודשים מיום שהתקבל מכתב ההחלטה. 

באפשרותך להגיש בקשה לסיוע משפטי.

כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

נפגעי תאונות

נפגעי תאונות  מאתר המוסד לביטוח לאומי

ערעור על החלטות המוסד

טיפ בנושא נפגעי תאונות

אפשרות לקבל יותר מקצבה אחת

אופן הגשת התביעה

מסמכים שיש להגיש

באילו מקרים לא ישולמו דמי תאונה

שיעורי הקצבה

תנאי הזכאות

תקופת הזכאות המרבית