תגית: המסחר והתעסוקה

הוארך בחמש שנים החוק הקובע העדפה מתקנת לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה 20/06/2004

הוארך בחמש שנים החוק הקובע העדפה מתקנת לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה.

הודעה לעיתונות מטעם ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

הוארך בחמש שנים החוק הקובע העדפה מתקנת לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה התפרסם בתאריך: 20/06/2004
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות אישרה היום לקריאה ראשונה תיקון, של ח”כ שאול יהלום, לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות קובע, כי במקומות עבודה פרטיים, בהם מועסקים מעל 25 עובדים, יש לפעול לקידום הייצוג ההולם לעובדים עם מוגבלות.  ח”כ שאול יהלום, יו”ר ועדת עבודה ורווחה: ”אין חולק כי תחום התעסוקה הוא המרכזי בחייו של כל אדם. בעיית ההשתלבות במעגל העבודה היא חלק מהבעיות הקשות ביותר של אנשים עם מוגבלות. הועדה סבורה , כי בנוסף לקביעת איסור אפליה בחקיקה, יש לקבוע את החובה לנקוט פעולות יזומות של העדפה מתקנת לשילובם של אנשים עם מוגבלות בעבודה. זאת בעיקר לנוכח המצב בתחום זה כאמור לעיל, וגם לאור הקשיים הכרוכים בהגשת תביעות שעניינן אפליה בכלל, ועל ידי אדם עם מוגבלות בפרט”.סעיף 18 לחוק קובע כי תוקפו של סעיף 9- שבע שנים מיום פרסומו של החוק. לפיכך , הסעיף המחייב לפעול לקידום הייצוג ההולם של העובדים עם מוגבלות במקומות עבודה פרטיים, יפקע בראשית שנת 2005.
עד היום, טרם הותקנו תקנות ליישומו של סעיף 9, וטרם ננקטו צעדים אופרטיביים אחרים לקידום הייצוג ההולם לעובדים עם מוגבלות במגזר הפרטי.לפיכך מציע ח”כ שאול יהלום להאריך בחמש שנים נוספות את תוקף סעיף 9 בחוק, זאת מאחר ועמדת הממשלה מתנגדת לביטול מגבלת הזמן שהוטלה על הסעיף, תוך כוונה במהלך הזמן הזה לנקוט בצעדים אופרטיביים ולתקן תקנות לקידום הייצוג ההולם לעובדים עם מוגבלות במגזר הפרטי, כדי לאפשר לאנשים עם מוגבלות להשתלב באופן אמיתי בשוק העבודה.

© כל הזכויות שמורות, 2003, מדינת ישראל
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il

 

אדם מוגבל שהועסק במפעל כחלק משיקומו אינו עובד 2009

2009

פורסם: 18/10/2009  עדכון אחרון: 18/10/2009

אדם מוגבל שהועסק במפעל כחלק משיקומו אינו 'עובד… המפעל

בית הדין הארצי לעבודה קבע בדעת רוב, כי לא התקיימו יחסי עבודה בין מעסיק לבין אדם בעל מוגבלות נפשית, אשר הועסק במקום כחלק מתכנית שיקום. לפיכך, נקבע כי אין לחייב את המעסיק לשלם הפרשי שכר מינימום וזכויות נוספות הנובעות מקיומם של יחסי עבודה.

השופט יגאל פליטמן קבע בדעת רוב, כי ההתקשרות בין הצדדים הייתה שיקומית במהותה ולא נכרת חוזה משפטי מחייב של עבודה וגמולה.

כל הזכויות שמורות לאתר פסק דין, אתר המשפט הישראלי

קריטריונים למתן היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד – נוהל קבוע – (2008) עודכן בינואר 2010

קריטריונים למתן היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד – נוהל קבוע – (2008) לשכות פרטיות להבאה, לתיווך ולטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד

קריטריונים למתן היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד – נוהל קבוע – (2008)

ינואר 2010

על מנת לאזן בין צרכיהם של חולים ונכים קשים, לבין מדיניות הממשלה בדבר הצורך בהקטנת מספר העובדים הזרים המועסקים בישראל, נקבע כי היתרים להעסקת עובדים זרים בענף הסיעוד יוענקו רק במקרים חמורים בהם מטופל זקוק לטיפול וסיוע במהלך רוב שעות היממה בביצוע רוב פעולותיו היומיומיות, וזאת בהתאם לקריטריונים דלהלן:

חלק א' – כללי:

היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד (להלן: היתר העסקה) יינתן בדרך כלל על פי הזכאות והמבחנים שנקבעו במסגרות תביעות לגמלאות/קצבאות מאת המוסד לביטוח לאומי.
היתרי העסקה לא יינתנו למטופלים השוהים במוסדות (בתי חולים, מרכזי שיקום, בתי אבות וכו') בכפוף לחריגים הבאים:
קשיש הגר במסגרת של דיור מוגן שלא ניתנים בה שירותי סיעוד יהא זכאי להיתר העסקה באם יעמוד בתנאי הזכאות בנוהל זה.
מטופל הנמצא באשפוז יום יהא זכאי להיתר העסקה באם יעמוד בתנאי הזכאות בנוהל זה.
3. היתר העסקה ניתן למטופל הזקוק לטיפול או להשגחה במשך רוב שעות היממה כאמור בהקדמה לעיל. אי לכך,  לא תיתכן העסקת עובד זר במשרה חלקית או במשך מספר שעות או ימים בודדים בשבוע בלבד, ומטופל הזקוק לסיוע במשך מספר שעות בודדות ביום או בשבוע בלבד יוכל להיעזר בעובד ישראלי.
4. על המטופל לספק לעובד מגורים הולמים בביתו של המטופל.
5. על העובד הזר להיות מועסק במתן טיפול סיעודי ועזרה סבירה במשק בית למטופל שעל שמו ניתן ההיתר. העברת העובד לביצוע עבודה עבור צד ג', גם אם מדובר בקרוב משפחה של המטופל, מהווה הפרה של תנאי היתר ההעסקה.

חלק ב' – תנאי זכאות בסיסיים:

תנאי הזכאות הבסיסיים למתן היתר העסקה נקבעים בהתאם לקבוצת הגיל של המבקש כדלקמן:

גיל: אישה וגבר מגיל פרישה ומעלה:
א.       היתר העסקה יינתן לבקשת מטופל בקבוצות הגיל הנ"ל אשר צבר את הניקוד דלהלן לפחות, במבחן תלות שבוצע במסגרת תביעה לקבלת גמלת סיעוד מאת המוסד לביטוח לאומי:
1)      4.5 נקודות A.D.L.
2)      4 נקודות A.D.L בתוספת ניקוד בודד.
ב.  בנוסף, מטופל מגיל 90 ומעלה יהא זכאי להיתר העסקה גם אם צבר  4 נקודות A.D.L בלבד.
תוצאות מבחני התלות ימסרו ישירות על ידי המוסד לביטוח לאומי לרשות, ואין צורך לצרפן לטופסי הבקשה, וזאת בכפוף לחתימת מבקש ההיתר על כתב ויתור סודיות רפואית המצורף לטופסי הבקשה.
לשכות פרטיות להבאה, לתיווך ולטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד
למידע הקישו על הקישורים

© כל הזכויות שמורות 2010 . מדינת ישראל.

© Copyright 2010 . State of Israel. All rights reserved

 

רשם מורשי נגישות

רשם מורשי נגישות

רשם מורשי נגישות מבנים תשתיות וסביבה

משרד התעשייה,המסחר והתעסוקה

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

יחסי עבודה וזכויות עובדים 

נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה

מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

שילוב אוכלוסיות ייחודיות בתעסוקה

שילוב אנשים עם מוגבלויות

זכותון לעובד הזר – זכויות מכוח דיני העבודה

זכותון  לעובד הזר – זכויות מכוח דיני העבודה

זכותון זה נכתב ע"י הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה במשרד התמ"ת, במסגרת סמכותה לפי סע' 1כג'(א)(1) לחוק עובדים זרים, ה'תשנ"א-1991

זכותון זה דן אך ורק בזכויות העובד הזר ובחובותיו מכוח דיני העבודה בישראל.

בנוסף על זכויות בעבודה יש לעובד זכויות וחובות נוספות, מכוח דינים נוספים. זכויות וחובות אלה מתייחסות בעיקר לנושא אשרת השהיה שלו בישראל לצורך עבודה. הסמכות לאכוף את הזכויות והחובות, שאינן מתחום העבודה, היא בעיקר של משרד הפנים. מידע על זכויות וחובות, שהן מתחום סמכות ההסדרה והאכיפה במשרד הפנים ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים. מצ"ב  קישור לאתר רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים בכתובת האינטרנט

עובד זר המועסק בישראל זכאי לאותם תנאי העסקה להם זכאי עובד ישראלי.

בנוסף על תנאים אלו, לעובד זר זכויות מיוחדות ועל מעסיק של עובד זר חלות חובות מיוחדות ונוספות על אלה שמעסיק חייב לעובד ישראלי  – כגון הזכות להסכם עבודה בכתב, לביטוח רפואי פרטי ולמגורים הולמים.

ניתן להתעדכן בהסכמים קיבוציים וצווי הרחבה אלה באתר האינטרנט של משרד התמ"ת

יודגש – בתחום הסיעוד חלים הסדרים מיוחדים בעניין שעות העבודה והמנוחה והם שונים בכל מקרה על פי נסיבותיו.

לפיכך, ראוי כי בכל מקרה יקבלו העובד ומעסיקו ייעוץ קודם לתחילת ההעסקה מה ההסדר הראוי לנסיבות ההעסקה המיוחדות שלהם בנוגע לשעות עבודה ומנוחה ובנוגע לתגמול עבור עבודה בשעות המנוחה.

דרכי הפניה אל הממונה לצורך הגשת תלונה הן:

בכתב: לכתובת – עו"ד איריס מעיין, ממונה על זכויות עובדים זרים, משרד התמ"ת, רח' סלמה 53, תל-אביב;
בטלפון:  03-7347230;
בפקס':  03-7347269;
באתר האינטרנט

הממונה מוסמך לברר את התלונות או להחליט שיש מקום לנקיטת פעולות אחרות; ובכלל זה לדחיית התלונה על הסף, או לנקיטת הליך אזרחי, או לנקיטת הליכי גישור, או לנקיטת הליכים אחרים (פליליים או מנהליים) אשר יינקטו ע"י הממונה או על ידי גורמי ממשלה אחרים שאליהם תופנה התלונה. הממונה ישיב למתלונן בהקדם על דרך הפעולה שהחליט לנקוט בה בעקבות התלונה שהוגשה.

5.2        בנושאים הנוגעים לסמכות ההסדרה והאכיפה של משרד הפנים-רשות ההגירה

ניתן לברר באתר רשות ההגירה במשרד הפנים

לשם בירור זכאותך לקבלת סיוע משפטי או לבירור פרטים נוספים, ניתן לפנות ללשכה
לסיוע משפטי בת"א לפי הפרטים הבאים:
טלפון  03-6932743   פקס:03-6932755    כתובת: רח' הנרייטה סולד 4 ת"א.

אם אין בידיך כרטיס טלפון או פלאפון ואת/ה שוהה במתקן משמורת, צוות המתקן

יעמיד לרשותך טלפון כדי להתקשר ללשכה.

נא השאר/י שם מלא, מס' טלפון וכתובת (או פרטי המתקן שבו את/ה מוחזק/ת, כולל

מספר אגף וחדר וכן מספר מוחזק אם ידוע לך).

אם את/ה במתקן משמורת, עליך לפנות לקבלת סיוע משפטי בהקדם האפשרי לאחר

קליטתך במתקן.

יעוץ כללי:
למידע ויעוץ כללי וכן סיוע משפטי לעובדים זרים ניתן לפנות לגופים וולונטריים (לא ממשלתיים) המטפלים בפניות עובדים כלהלן:

קו לעובד –

סניף תל-אביב – רח' נחלת בנימין, תל אביב,  טל':  03-6883766 פקס: 03-6883537. מידע בשפה הסינית: יום ב' – 18:00-20:00.

סניף חיפה: רח' הרצל 18  קומה 2, חדר 224 ,חיפה, טל  04-8643350, פקס 04-8644238.

סניף ירושלים: רח' ינאי 6  טל'  02-6242801 פקס 02-6232868

סניף באר שבע:  שד' רגר 19  טל  08-6239619,פקס 08-6230531 

מוקד סיוע לעובדים זרים –טל':   03-5602530,

כתובת: החשמל 33, תל אביב (א-ה 10:00-18:00, שישי: 10:00- 13:00).

רופאים לזכויות האדם (ישראל) –טל':   03-6873718
כתובת: גולומב 52, תל אביב

טיפול רפואי בחינם, יעוץ בענייני זכויות חולים וביטוח רפואי, וייצוג מול חברות ביטוח:  שעות הקליניקה: ראשון, שלישי ורביעי בין 17:00-21:00, שני – קליניקה לנשים: 17:00-21:00.

קו  החירום של מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית
בטל': 1202.
מספרי טלפון לשעת חירום:
משטרה: 100
מכבי אש: 101
מגן דוד אדום: 102
שגרירויות
להלן רשימה של מספר שגרירויות, למידע נוסף ניתן לעיין באתר משרד החוץ
שגרירות פיליפינים: רח' בני דן 18 ת"א, טל':  03-5440527,  03-5461499, פקס: 03-6041038  

שגרירות תאילנד: אבא אבן 1, הרצליה, ת.ד. 2125, טל':  09-9548412, פקס: 09-9548417

שגרירות סין: רח' בן יהודה 222 ת"א, טל': 03-6958980, פקס: 03-6958991

שגרירות הודו: רח' הירקון 140 ת"א, טל': 03-5291999, פקס:
03-5291953
כל הזכויות שמורות למדינת ישראל

משרד התמת מפעיל החל מהבוקר חדר מצב למתן מידע בנושאים שבאחריותו (28.12.08)

משרד התמ"ת מפעיל החל מהבוקר חדר מצב למתן מידע בנושאים שבאחריותו  (28.12.08)

מספר הטלפון: 1-800-802-100
דוא"ל
: Moked.tamat@moital.gov.il

לאור המצב הבטחוני והאירועים המיוחדים בדרום, בעקבות מבצע "עופרת יצוקה", מפעיל משרד התעשייה המסחר והתעסוקה החל מהיום, חדר מצב למתן אינפורמציה בנושאים הקשורים לאחריות משרד התמ"ת, ביניהם: מידע על תעשייה, עסקים קטנים, יחסי עבודה, מעונות יום ועובדים זרים, הכשרה מקצועית ועוד.

ניתן לפנות לחדר מצב במשרד התמ"ת, בין השעות 8:00-19:00,
באמצעות טלפונים
1-800-802-100
02-6662360
02-6662709
02-6662710

מכוח צו שחתם אתמול שר התמ"ת, גויסו עובדי רשויות מקומיות בטווח של עד 20 ק"מ מעוטף עזה, על מנת להבטיח את השירותים הנדרשים לתושבי האזור.

עוד יצוין כי על פי הנחייה של פיקוד העורף עובדי המפעלים החיוניים בטווח של עד 10 ק"מ נדרשים להתייצב לעבודה.

פרטים נוספים ניתן לקבל באתר משרד התמ"ת: כאן
כל הזכויות שמורות למשרד התמ"ת