תגית: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הארכת משך הזכאות לגמלת סיעוד בעת אשפוז)

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הארכת משך הזכאות לגמלת סיעוד בעת אשפוז)

מספר פנימי: 550365
הכנסת התשע-עשרה

פ/2432/19
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הארכת משך הזכאות לגמלת סיעוד בעת אשפוז), התשע"ד–2014  כאן  2432 BITUACH LEUMI
תיקון סעיף 227   1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995[1], בסעיף 227(ב), במקום "14 ימים" יבוא "30 ימים".
[1] ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל