תגית: נפגעי פעולות איבה

שאלות ותשובות בנושאים שונים -אתר המוסד לביטוח לאומי

כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

אושרו סופית: הטבות נוספות לנכי צה"ל ונפגעי פעולות איבה

אושרו סופית: הטבות נוספות לנכי צה"ל ונפגעי פעולות איבה

2 בדצמבר 2013, כ"ט בכסלו תשע"ד, בשעה 15:50
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

​מליאת הכנסת אישרה בקריאות שנייה ושלישית את הצעות חוק הנכים (תגמולים ושיקום)(תיקון מס' 27), (תיקון מס' 28) התשע"ד-2013, שהגישה הממשלה. ההצעות נדונו בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות בראשות ח"כ חיים כץ (הליכוד-ביתנו).
הצעת החוק הראשונה שאושרה סופית, קובעת כי נכה בעל דרגת נכות מיוחדת יהיה זכאי לקבל טיפול רפואי על חשבון המדינה, גם אם הטיפול האמור אינו נובע בהכרח מבעיה רפואית שקרתה או החמירה בתקופת שירותו הצבאי ועקב שירותו, למעט טיפול קוסמטי שאינו נדרש כחלק מהטיפול. נקבע כי זכאות כאמור אינה גורעת מזכאותו לקבל טיפול באמצעות קופת החולים לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994, או לפי כל דין או הסכם המקנה זכאות לטיפול. במקרה שבו מימש נכה כאמור את זכאותו שלא באמצעות אגף שיקום נכים, וחלה עליו חובת השתתפות עצמאית במימון הטיפול האמור, יקבל הנכה החזר מהמדינה לפי כללים שיקבעו. סעיפים רבים מחוק הנכים (תגמולים ושיקום) חלים גם על נפגעי פעולות איבה. מוצע להחיל גם את התיקונים האמורים על נפגעי פעולות איבה.
להמשיך לקרוא

הביטוח הלאומי רואה בטיפול ובשיקום נפגעי פעולות האיבה ומשפחות הנספים שליחות לאומית חשובה, ופועל להנצחת הנספים.

הביטוח הלאומי רואה בטיפול ובשיקום נפגעי פעולות האיבה ומשפחות הנספים שליחות לאומית חשובה, ופועל להנצחת הנספים.
נפגעי פעולות איבה ובני משפחותיהם זכאים לקבל מהביטוח הלאומי תגמולים כספיים, שיקום והטבות שונות, כדי לסייע להם ולתמוך בהחלמתם. כמו כן זכאים משפחות הנספים בפעולות איבה לתגמולים, לשיקום, למענקים ולהטבות.
מידע על זכויות נפגעי פעולות איבה.
מידע על זכויות משפחות הנספים בפעולות איבה 14.04.2013
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי, המשך המידע    כאן

 

נפגעי פעולות איבה

נפגעי פעולות איבה

נפגעי פעולות איבה ובני משפחותיהם זכאים, על פי החוק, לתגמולים כספיים ולהטבות שונות, המיועדים לסייע להם ולתמוך בהחלמתם – כגון תגמולים חודשיים, שיקום, מענקים שנתיים ומענקים חד פעמיים. הזכאות נקבעת על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה התש"ל- 1970. התגמולים הכספיים נקבעים על פי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) תשי"ט-1959, והם מחושבים בדרך כלל על פי שכרם של עובדי מדינה בדירוג המנהלי ומתעדכנים בהתאם לעדכונים במשק (הסכמי עבודה או תוספות יוקר).

מדריך לנפגעי חרדה

תנאי זכאות

קשר מיידי לאחר האירוע
החזר הוצאות לבני המשפחה

הגשת תביעה לתגמול בתקופת הטיפול הרפואי (תט"ר)
תגמול בתקופת הטיפול הרפואי (תט"ר)
טיפול רפואי

טיפול פסיכולוגי

הגשת התביעה לתגמול נכות
קביעת דרגת הנכות
סימולטור לחישוב דרגת נכות משוקללת
ערר על החלטת הוועדה הרפואית
תגמולי נכות
תשלומים מיוחדים לנכים שאין להם הכנסות

בחירה בין תגמולים
הטבות ומענקים

סיוע מיוחד לעיוורים

תגמולים והטבות לנכים המתגוררים בחוץ לארץ
ערעור על החלטת המוסד
סיוע בשיקום

תגמולים והטבות למשפחות הנספים בפעולות איבה
מהי פגיעת איבה ?
אפשרות לקבל יותר מקצבה אחת

כל הזכויות שמורות לביטוח לאומי