תגית: פטורים

פטור לנכים מתשלום אגרות ברישום עסקאות מקרקעין

פטור לנכים מתשלום אגרות ברישום עסקאות מקרקעין

נכים זכאים לפטור מתשלום אגרות שונות ברישום פעולות ועסקאות במקרקעין, כגון אגרת העברת בעלות או חכירת מקרקעין לשם שיכון.

כדי לממש זכאות זו עליהם להפנות בקשה אל אחת מלשכות רישום המקרקעין ברחבי הארץ ולצרף את אישורי הנכות.

פטור מתשלום אגרות מקרקעין באתר ביטוח לאומי

רישום והסדר מקרקעין

לשכות רישום מקרקעין

פטור ממס הכנסה לנכים ולעיוורים

פטור מס הכנסה לנכים ולעיוורים

עיוור הנושא תעודת עיוור, ומי ששיעור הנכות שלו נקבע ל-100%, זכאים אוטומטית לפטור ממס הכנסה. אנשים שנקבעו להם 90% נכות ומעלה זכאים לפטור או פטור חלקי ממס הכנסה, לפי הכנסתם ושיעור נכותם. אדם שעוד לא נקבעו לו אחוזי נכות ונפגע באירוע רפואי, יכול לגשת לוועדה רפואית משותפת למס הכנסה ולביטוח לאומי, ובאישורה יחול עליו הפטור.

כדי לממש את הזכאות לפטור יש לפתוח תיק אצל פקיד השומה האזורי, ולמלא טופס בקשה לפטור ממס בצירוף אישור שיעור נכות.
לאחר הגשת הבקשה יקבל הפונה ממשרד השומה טופס קביעת אחוזי נכות לצרכי מס הכנסה והוראת תשלום לאגרה.
את כל המסמכים האלה בצירוף מסמכים רפואיים יש לשלוח למוסד לביטוח לאומי לאישור הפטור.

 פטור מס הכנסה לנכים ולעיוורים באתר רשות המסים

 איתור פקיד שומה האזורי

 טופס בקשה לפטור ממס

 טופס קביעת אחוזי נכות לצרכי מס הכנסה

זכאות

סוגי הזכאויות

אגרת טלוויזיה – זכאות לפטור

אגרת טלוויזיה זכאות לפטור

פטור ממס הכנסה

וועדה למס הכנסה עולה כ-600 ש"ח,
בוועדה זו בוחנים את כל הלקויות מהם את/ה סובלים ומשקללים אותן.
אם מגיעים  בוועדה ל-90.5 אחוז מקבלים פטור ממס הכנסה.

את הבקשה להגיש באמצעות הביטוח הלאומי.
להמציא מסמכים רפואיים עדכניים.
3-6 תלושי שכר של המבקש או ההורים.

להכין דף בשלושה עותקים בו רשומות כל הלקויות לדוגמא:
לציין אם יש קשיים  יום יומיים בתפקוד. להתרחץ להתלבש, לקחת כוס שתיה לבד ועוד.
הוצאות כמו תרופות, חומרי ספיגה, ציוד אחר אם זקוקים להחלפה שותפת,
מזון מיוחד ,
השגחה 24 שעות ביממה ואחרים.
אלו רק דוגמאות,על מקום הוועדה מקבלים הודעה. תשובה יחסית מהירה.
אם מקבלים פטור, יכול לסייע מאוד.

קראו כאן

כך מגישים "בקשה להקלה במס" ו"בקשה לתיאום מס"

עלון מידע בנושא וועדה רפואית ופטור ממס לנכים או לעיוורים

 1. סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה מקנה פטור ממס בגין הכנסות של אחד מהיחידים הבאים:
  הפטור ניתן רק אם תקופת הנכות הכוללת, עולה על 184 יום עד לתקרת הכנסה המתעדכנת מידי שנה.

  • עיוור

  • או נכה בשיעור של 100%,

  • או נכה בשיעור של 90% נכות מפגיעות באיברים לפי חישוב מיוחד,

  • או נכה שנקבעה לו נכות צמיתה בשיעור של 89% לפי חישוב מיוחד.

  הפטור חל על נכות רפואית בלבד ולא על נכות תפקודית.

 2. התקרה שונה אם מדובר בהכנסה מיגיעה אישית כמו משכורת, הכנסה מעסק ועוד או כשמדובר בהכנסה שאינה מיגיעה אישית כמו ריבית, שכר דירה ועוד.

  יודגש כי מי שתקופת נכותו הכוללת נקבעה בין יום אחד ל- 184 יום, לא יהיה זכאי לפטור בגין הכנסותיו.

 3. יחיד אשר שיעור נכותו נקבע ל- 100% נכות לצמיתות או 90% לפי חישוב מיוחד או עיוורים ללא הגבלת אחוז נכות לרבות לקוי ראייה חמור – על פי אחד החוקים הבאים:יחיד שאינו עיוור כאמור או שלא נקבעו לו אחוזי נכות על פי אחד החוקים המנויים בסעיף 3 או שנקבע לו לפיהם אחוז הנמוך מ- 90% בחישוב מיוחד, ועבר אירוע רפואי כלשהו – רשאי לגשת לוועדה רפואית של מס הכנסה הנערכת על ידי המוסד לביטוח לאומי.

  • חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ז – 1959 (נוסח משולב).

  • חוק נכי המלחמה הנאצים, תשי"ז – 1957,

  • חוק התגמולים לנפגעי איבה, תש"ל 1970,

  • פרק ג' (ביטוח אימהות), פרק ה' (ביטוח נפגעי עבודה), פרק ט' (ביטוח נכות) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה -1995,

  • חוק שירות הסעד (תעודת עיוור).

  זכאים לפטור ממס בהתבסס על ההחלטה על פי חוקים אלו.

  לקבלת אישור מפקיד השומה על פטור זה ממס יש להגיש למשרד השומה הסמוך למקום מגוריך את טופס 1516 – "בקשה לפטור ממס" בצירוף עותק "נאמן למקור" של פרוטוקול הוועדה הרפואית או צילום תעודת עיוור.

 4. המידע שלהלן נועד להקל עליך ולהנחותך בהפניית בקשה למס הכנסה לצורך קבלת זימון לוועדה רפואית.

 5. כדי לקבל זימון לוועדה רפואית כאמור, יש למלא ולהגיש את המסמכים הבאים:

  5.1 טופס 1516 – "בקשה לפטור ממס"

  5.2 טופס הבקשה לוועדה רפואית (169א). – עליך למלא את הטופס במלואו ולציין במפורש מהן המחלות והליקויים מהם הינך סובל/ת או סבלת בעבר.

  5.3 טופס ויתור סודיות (169ב).

  5.4 שובר אגרה ששולם למוסד לביטוח לאומי חתום על ידי הבנק. (ניתן להשיג את

  השובר במשרדי השומה או במשרדי המוסד לביטוח לאומי).

  בנוסף יש חובה לצרף את כל המסמכים הרפואיים וחוות הדעת שיש בידך המתייחסים למחלה/ות.

  שים לב! 
  המוסד לביטוח לאומי איננו מקבל בקשות לזימון לוועדה רפואית לצרכי מס הכנסה – ללא טופסי ההפניה מרשות המסים.

 6. אם הייתה לך תביעה קודמת וברצונך להגיש בקשה נוספת או שמצב המחלה הוחמר, יש להגיש את הבקשה במשרד פקיד השומה באזור מגוריך, וזאת על מנת שניתן יהיה להעביר לוועדה הרפואית את כל החומר המצוי ברשותנו.

 7. כל החומר שהוגש מועבר למוסד לביטוח לאומי להמשך הטיפול. העתק המכתב המופנה לביטוח לאומי ישלח אליך.

 8. אם ברצונך לברר פרטים על הפנייה לאחר העברת המסמכים למוסד לביטוח לאומי יש לפנות לסניף הביטוח לאומי המטפל בבקשה או למוקד הטלפוני של הביטוח הלאומי בטלפון 6050 *.

 9. למפגש עם הוועדה הרפואית יש להצטייד בתעודת זהות.

  יודגש כי הליקויים לגביהם ייקבעו אחוזי נכותך יהיו בגין ליקויים רפואיים בלבד ולא ליקויים תפקודים.

 10. הודעה על החלטת הוועדה תשלח אליך מהמוסד לביטוח לאומי.

  לאחר מכן פקיד השומה יעביר את החלטתו לגבי זכאותך לפטור ממס על פי סעיף 9 (5) לפקודת מס הכנסה, בצירוף העתק פרוטוקול הוועדה הרפואית.

 11. מטעמי סודיות, לא ניתן למסור מידע על החלטות הוועדה הרפואית בטלפון.

 12. לקוח/ה המעוניין/ת לערער על החלטת הוועדה בדרג ראשון, על פי התקנות לקביעת אחוזי נכות וכו', חייב/ת:

  • לשלוח תוך 45 יום מהיום בו התקבלה החלטת הוועדה הרפואית , מכתב ערר מנומק בצירוף האסמכתאות הרפואיות הרלוונטיות לערעור.

  • לבקש מפקיד השומה שובר תשלום עבור ועדה רפואית לעררים, אותו יש להעביר לאחר התשלום למשרד השומה.

  לתשומת לבכם: ניתן לבקש מהוועדה לעררים לדון גם בליקויים רפואיים שלא הועלו בפני הוועדה בדרג ראשון.

 13. לידיעתך,
  ניתן לקבל החזרי מס רטרואקטיבית לתקופה של שש שנים לא כולל השנה השוטפת רק עבור נכות שהוכרה בהתאם לאחוזים הנדרשים על פי החוק, לתקופה כוללת העולה על 184 יום. בשנת 2012 ניתן להגיש בקשות להחזרי מס בגין נכות משנת 2006 ואילך. 

  להלן תקרות ההכנסה הפטורות בשש השנים האחרונות:

בהצלחה

פניות הציבור לחברת החשמל

פניות הציבור לחברת החשמל  כאן

טופס הגשת תלונה לנציב תלונות הציבור  כאן

כתובות וטלפונים – משרד מבקר המדינה

כאן

פטור מאגרת הטלוויזיה

פטור מאגרת הטלוויזיה

רשות השידור מעניקה פטור מלא מתשלום אגרת הטלוויזיה לנכים ובעלי מוגבלויות העומדים
בתנאים הבאים:
אנשים עם מוגבלות (עיוורים, חירשים או אילמים) מגיל 18 ומעלה שעומדים ברשות עצמם
והמציאו הוכחה על מוגבלותם
נכי צה"ל שמשרד הביטחון מכיר בנכותם, אם דרגת הנכות שלהם היא לפחות 10%
והוכרה לפני שנת 1996, או שדרגת הנכות שלהם היא 20% ומקבלים תגמול חודשי
מהמוסד לביטוח לאומי.
נפגעי פעולות איבה המוכרים כנכים בדרגת נכות 10% ויותר, ומקבלים תגמול חודשי מהמוסד לביטוח לאומי

לקבלת פרטים נוספים ובירור זכאות לפטור והנחות ניתן לגלוש לאתר אגף הגבייה או לפנות לנציגי הגבייה בטלפון: 6662* או   02-6591111.

3. פטורים בשיעור של 100%
זכאים לקצבת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי העומדים בשלושת התנאים הבאים:
א. אזרח המקבל הבטחת הכנסה נכון ליום בקשת ההנחה.
ב. אזרח שהיה זכאי להבטחת הכנסה בחודש דצמבר 2002.
ג. החל מחודש מאי 2004 לא היתה לאזרח הפסקה מזכאות להבטחת הכנסה של 6 חודשים רצופים ומעלה.

5. פטורים בשיעור של 50%
א. זכאים לקצבת השלמת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי.

גם בשנת 2011 פטורים אזרחים וותיקים מתשלום אגרת הטלוויזיה
אגרת הטלוויזיה החלה על אזרחים וותיקים ממומנת השנה ע"י תקציב המדינה.
משרד האוצר נושא השנה בתשלום האגרה עבור האזרחים הוותיקים

כתובות אינטרנט מצורפות:
פטור מאגרת הטלוויזיה
אגף הגבייה