תגית: פרישה מוקדמת

ייפוי כוח מתמשך

https://www.gov.il/he/service/continuous
_power_of_attorney

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18) המבין את משמעותו של יפוי הכוח ותוצאותיו, לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, למשל עקב מחלת זיקנה (כמו דמנציה), מוגבלות נפשית וכיו"ב,

כך מנסות חברות הביטוח לחמוק מתשלום לחולים סיעודיים

כדי שאדם יוכר כסיעודי עליו לענות בדרך כלל על שלושה קריטריונים של מוגבלות בפעולות היומיום. אבל חברות ביטוח מוסיפות תנאים משל עצמן כאן
מאירה זוהר, 07 בינואר 2016,
כל הזכויות שמורות לוואלה

חייבים להעלות את קצבת הזקנה

חייבים להעלות את קצבת הזקנה
העלאת קצבאות הזקנה גם למעמד הביניים מבין הקשישים היא מעשה צודק, וצריכה להיכנס לתוכנית התקציב הרב־שנתית של הממשלה,המשך הכתבה כאן
17:20 12.10.2014 מאת: אורי אורבך
כל הזכויות שמורות לעיתון  THEMARKER

אושר בטרומית: קצבת זקנה תיקרא קצבת אזרח ותיק

אושר בטרומית: קצבת זקנה תיקרא קצבת אזרח ותיק

9 ביולי 2014, י"א בתמוז תשע"ד, בשעה 12:40

​מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – קצבת אזרח ותיק), התשע"ד-2013 של ח"כ אורית סטרוק וקבוצת חברי הכנסת.

מוצע לשנות בחוק הביטוח הלאומי [נוסח חדש], התשנ"ה–1995, את שמה של קצבת הזקנה על הטיותיה השונות ל-"קצבת אזרח ותיק" על הטיותיה השונות. (רווחה ושירותים חברתיים).
להמשיך לקרוא

קשישים ועניים: "נגנוב כדי לשלם חשבונות?"

קשישים ועניים: "נגנוב כדי לשלם חשבונות?"
דו"ח עגום שפרסם מרכז טאוב גילה כי הקשישים בישראל הם העניים ביותר בעולם המערבי. חיים תורג'מן, בן 79 מי-ם, סיפר ל-ynet על המציאות שמאחורי המספרים: "אלה חיים של חתול אשפתות, אנחנו מוותרים על קניית תרופות",המשך המידע כאן
עומרי אפרים פורסם: 29.10.13 , 17:58
כל הזכויות שמורות ל-YNET

המשרד לאזרחים ותיקים לשכת המנהל הכללי – לידיעת כל הגמלאים-נא להפיץ לחברים

המשרד לאזרחים ותיקים לשכת המנהל הכללי 
לידיעת כל הגמלאים-נא להפיץ לחברים המידע כאן
SINIOR CITIZEN 3.2013

דברי הסבר לתשלום דמי ביטוח עבור פנסיונרים בפרישה מוקדמת

דברי הסבר לתשלום דמי ביטוח עבור פנסיונרים בפרישה מוקדמת

חובת התשלום וחובת הניכוי

1.      גמלאי/ת בפרישה מוקדמת שהם "תושבי ישראל", שטרם הגיעו ל- "גיל הפרישה" לפי החוק חייבים
בתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות מהפנסיה המשתלמת להם. משלם הפנסיה חייב לנכות מהפנסיה
את דמי הביטוח ודמי ביטוח הבריאות ולהעבירם למוסד לביטוח לאומי.

2.      מהי "פנסיה": פנסיה לעניין תשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות היא קיצבה המשולמת מכח חיקוק
או הסכם עבודה לעובד או למי שהיה עובד לאחר שפרש מעבודתו פרישה מוחלטת או חלקית.
עובד לענין זה – לרבות כל מי ששכרו או קיצבת הפרישה שלו נקבעו בחוק או על פיו.
אין לנכות דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות מפנסיה המשולמת לשאריו של גימלאי.

3.      בסיס ההכנסה לתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות: דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות ישתלמו מסכום
הפנסיה עד ההכנסה המירבית בדמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות החייבת אך לא פחות מסכום השווה למינימום
ההכנסה החייבת בדמי ביטוח, לגבי מי שאינו עובד ועובד עצמאי, השווה ל-50% מהשכר הממוצע.
ההכנסה מפנסיה שחייבת בדמי ביטוח כוללת את כל מרכיבי הפנסיה כולל תשלומים בעד אחזקת רכב, דמי
הבראה, טלפון וכו'.

4.      שיעור דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות: ניתן לקבל בסניפי המוסד או במוקדי המידע הטלפוניים של המוסד.

5.      הדיווח והתשלום: מועד הדיווח והתשלום חל ב- 15 בכל חודש עבור החודש שקדם לו.
אחת לשלושה חודשים על משלם הפנסיה להעביר למוסד, על גבי טופס 621, רשימה הכוללת את פרטי
זהותם של הגימלאים שבעדם שולמו דמי הביטוח עבור הרבעון שחלף.

6.     פנסיה מהוונת: פנסיה מהוונת תילקח בחשבון כקיצבה חודשית שוטפת בחודש שבו שולמה ויש לנכות ממנה
דמי ביטוח בגבולות ההכנסה המירבית בחודש תשלום ההוון. סכומי היוון המנוכים מן הגימלאות החודשיות
השוטפות שלאחר מכן פטורים מניכוי.

7.      גימלאים בפרישה מוקדמת שהכנסתם מהפנסיה פטורה מתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות:

א.     גימלאים שהגיעו ל"גיל הפרישה" על-פי החוק.

ב.     מבוטחת ברשות.

ג.      אישה נשואה – עקרת בית שבעלה מבוטח לפי פרק יא לחוק, גם אם טרם הגיעה ל"גיל הפרישה"
על-פי חוק.

ד.     אלמנה בת קצבה המקבלת מהמוסד קצבת שאירים או תלויים.

ה.     מבוטח נכה המקבל מהמוסד קצבת נכות כללית זמנית בשיעור של 75% לתקופה של שנה לפחות או קצבת נכות כללית יציבה בשיעור של 75% או קצבת נכות מעבודה בשיעור של 100% לצמיתות.

ו.      מבוטח שפרש לגמלאות ב-2 לחודש ואילך – לא ינוכו באותו חודש דמי ביטוח מפנסיה אלא רק מהחודש שלאחריו ואילך.

ז.      גימלאי המבוטח במוסד עפ"י תקנה 20 לתקנות בדבר תשלום דמי ביטוח במקרים מיוחדים.

ח.     פנסיה המשולמת לשאיריו של גימלאי (כגון: אלמנתו, בניו וכדומה) פטורה מניכוי דמי ביטוח בכל מקרה.

עבור מבוטחים המנויים בסעיפים ב,ד,ה ו-ז לעיל, אי הניכוי מהפנסיה יהיה רק על פי אישור בכתב מהמוסד.

כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי