הצעת חוק דמי הבראה, התשע"ג–29.07.2013

מספר פנימי: 484070
הכנסת התשע-עשרה
יוזמים:      חברי הכנסת         מיכל רוזין,מירי רגב,אילן גילאון,אבישי ברוורמן,תמר זנדברג,איתן כבל,דב חנין,עדי קול,פנינה תמנו-שטה,אלעזר שטרן,נחמן שי,עליזה לביא
ממצטרפים:        חברי הכנסת    משה זלמן פייגלין,שולי מועלם-רפאלי                        פ/1620/19            1620 HZVRAHA
          

 הצעת חוק דמי הבראה, התשע"ג–29.07.2013

הזכות לדמי הבראה

1.

(א)     עובד שמלאו לו 18 שנים, המועסק במשרה מלאה והשלים שנה לפחות לעבודתו אצל אותו המעביד או באותו מקום עבודה, זכאי לדמי הבראה.

   

(ב)      עובד במשרה חלקית זכאי לדמי הבראה באופן יחסי לחלקיות משרתו.

   

(ג)       הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על עובדים שיש להם מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות, המועסקים במפעלים מוגנים שאוצר המדינה משתתף בתקציבם.

דמי ההבראה

2.

(א)     דמי ההבראה הם מכפלת הסכום ליום הבראה, כאמור בסעיף קטן (ב), במספר ימי ההבראה שלהם זכאי העובד כאמור בסעיף קטן (ג).

   

(ב)

(1)      הסכום ליום הבראה הוא 365 שקלים חדשים.

     

(2)      הסכום האמור בסעיף קטן (א) יעודכן ב-1 ביולי של כל שנה, החל מיום כ"ג בתמוז התשע"ג (1 ביולי 2013), בהתאם לשיעור השינוי בין המדד שפורסם בחודש יוני של אותה שנה, לבין המדד שפורסם בחודש יוני בשנה שקדמה למועד העדכון; לעניין זה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

     

(3)      שר הכלכלה יפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד הכלכלה הודעה בדבר הסכום המעודכן ליום הבראה, עם עדכונו.

   

(ג)       מספר ימי ההבראה שלהם זכאי העובד יחושבו לפי משך העבודה של העובד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה:

     

(1)      בשנה הראשונה לעבודה – 5 ימי הבראה;

     

(2)      מהשנה השנייה ועד השנה השלישית לעבודה – 6 ימי הבראה;

     

(3)      מהשנה הרביעית ועד השנה העשירית לעבודה – 7 ימי הבראה;

     

(4)      מהשנה האחת עשרה ועד השנה החמש עשרה לעבודה – 8 ימי הבראה;

     

(5)      מהשנה השש עשרה ועד השנה התשע עשרה לעבודה – 9 ימי הבראה;

     

(6)      מהשנה העשרים ואילך לעבודה – 10 ימי הבראה.

תקופת הזכאות

3.

(א)     עבד העובד חלק משנה, יהיה זכאי לחלק יחסי מדמי ההבראה.

   

(ב)      בקביעת תקופת הזכאות לדמי הבראה לא תובא בחישוב היעדרות של העובד בשל חופשה ללא תשלום וכל היעדרות אחרת שבה לא מתקיימים יחסי עובד מעביד; ואולם תובא בחשבון כל תקופה המובאת בחשבון לעניין ותק.

מועד תשלום דמי ההבראה

4.

(א)     המעביד ישלם את דמי ההבראה אחת לשנה במועד לתשלום משכורת בעד אחד מהחודשים יוני עד ספטמבר, אלא אם כן הוסכם או הונהג מועד אחר במקום העבודה.

   

(ב)      מעביד יצרף לתלוש שכר לפי סעיף 24 לחוק הגנת השכר, התשי"ח–1958[1], שהוא מוסר לעובדו בעד החודש שבו משולמים דמי ההבראה, פירוט של חישוב דמי ההבראה המגיעים לעובד כאמור בסעיף 2; הוסכם או הונהג מועד אחר לתשלום דמי ההבראה, שאינו חד שנתי, יצורף לתלוש השכר הניתן לגבי חודש יוני פירוט של חישוב דמי ההבראה ששולמו בשנה החולפת.

איסור התניה

5.

מעביד אינו רשאי להתנות את תשלום דמי ההבראה ביציאה לחופשה או בכל תנאי אחר.

שמירת זכויות והתיישנות

6.

אין בחוק זה כדי לגרוע מזכות עובד לדמי הבראה כפי שקיימת לפי דין, הסכם קיבוצי או הסכם ובלבד שהיא מיטיבה, ואולם אם זכותו של העובד כאמור הוגבלה לתקופה הקצרה מהתקופה הקבועה בסעיף 5(1) לחוק ההתיישנות, התשי"ח–1958[2], תחול במקומה התקופה הקבועה בסעיף האמור.

סמכות טיפול ותרופות

7.

לבית דין אזורי לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בכל הליך בשל הפרת הוראות סעיף 2 והוא רשאי –

   

(1)      לפסוק פיצויים, אף אם לא נגרם נזק של ממון, בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין;

   

(2)      ליתן צו לתיקון ההפרה.

ביצוע ותקנות

8.

שר הכלכלה אחראי על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

דברי הסבר

הזכות לדמי ההבראה מהווה חלק מן המרכיבים הכספיים החשובים הנכללים בסל שכרו של העובד השכיר בישראל.

כיום, נכללת הזכות בהסכם קיבוצי כללי ובצו הרחבה המחיל אותה על כלל המשק.

עיגון הזכות בחקיקה נדרש כעת לצורך תיקון העוול הכרוך בתקופת ההתיישנות המקוצרת של דמי ההבראה כפי שקיימת בהסכם הקיבוצי ובצו ההרחבה, ואשר בעת הזו לא ניתן לתיקון במסגרת ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה.

מטרת תשלום דמי ההבראה בעבר היתה לסייע לעובד להשיב את כוחותיו באמצעות שהייה באחד מבתי ההבראה של ההסתדרות. ללא שהייה בבתי ההבראה בפועל לא היה זכאי העובד להחזרים. כך, הזכות לדמי הבראה עוצבה בראשיתה כזכות בעין ולכן הוגבלה בזמן האפשרות לקבלה באופן רטרואקטיבי. במהלך השנים ולאור השינויים שחלו בשוק העבודה בישראל, הלך וניתק הקשר בין דמי ההבראה לשהייה בבתי ההבראה עד להיעלמותו המוחלטת. כיום, העובד אינו נדרש להוכיח כי שהה בבית ההבראה בפועל כתנאי לתשלום דמי ההבראה. כך, הפכו דמי ההבראה לזכות כספית גרידא, אשר מהווה מרכיב כספי במשכורתו של העובד כמו כל מרכיב כספי אחר.

נכון להיום, מיום סיום יחסי עובד-מעביד, רשאי עובד לתבוע דמי הבראה שלא שולמו לו, רק עבור השנתיים האחרונות לעבודתו. כך, פדיון הזכות מוגבל אך ורק לשנתיים האחרונות להעסקה גם במידה וזכות זו הופרה כבר שנים רבות. המצב הקיים מגדיל את הפערים בין אוכלוסיות עובדים מוחלשות וחזקות שכן עובדים מוחלשים, גם אם אלו מודעים לזכויותיהם, יפחדו לדרוש אותם מן המעביד בעת העסקתם, בשל החשש מפיטורים או פגיעה אחרת מצד מעבידם. לאוכלוסיות עובדים חזקות, לרוב יש עמדת מיקוח חזקה יותר מול המעביד, ולכן ממילא לרוב יקבלו את זכויותיהם, ובמקרה שלא, יפנו ביתר קלות למעבידם לדרוש את המגיע להם גם בעת העסקתם. כך, מצב של תקופת התיישנות מקוצרת מגדיל את הפערים החברתיים בין אותן אוכלוסיות עובדים חזקות לאוכלוסיות עובדים מוחלשות.

השינוי המוזכר במהותה של הזכות לדמי הבראה, בדמות הפיכתה לזכות כספית לכל דבר ועניין – חייב לכרוך עימו גם שינוי בנושא ההתיישנות של הזכות אשר כיום משקף עדיין את התפיסה הישנה של הזכות כזכות בעין.

פניות לצדדים להסכם הקיבוצי הכללי (ההסתדרות הכללית ולשכת התיאום של הארגונים הכלכליים) בבקשה לשנות את תקופת ההתיישנות כפי המפורט לעיל במסגרת ההסכם הקיבוצי נענו בשלילה, הגם שהשינוי הנדרש בהסכם מקובל על משרד הכלכלה אשר הביע מוכנות להרחיבו במסגרת צו ההרחבה.

מטרתה של הצעת חוק זו, אם כן, היא לעגן בחוק את הזכות לדמי הבראה ובתוך כך לשנות את מנגנון ההתיישנות הקבוע לגביה כיום ולהרחיב את תקופת ההתיישנות משנתיים ל-7 שנים כתקופת ההתיישנות הכללית הקבועה בחוק.

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ב באב התשע"ג – 29.7.13

[1] ס"ח התשי"ח, עמ' 86.

נשמח לתגובתכם

היכנס באמצעות אחת השיטות האלה כדי לפרסם את התגובה שלך:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

אתר זו עושה שימוש ב-Akismet כדי לסנן תגובות זבל. פרטים נוספים אודות איך המידע מהתגובה שלך יעובד.